گفتگو با رانسیر درباره آثارش، سیاست معاصر و برآمدن راست افراطی

ترجمه: تایماز افسری، سارا دهقان

دریافت فایل مقاله
نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.