خاطراتی از «م» (دو داستان کوتاه)

مراد فرهادپور

دریافت فایل مقاله

 

 

دو داستان کوتاه از مراد فرهادپور، که هجده سال پیش در شماره سیزدهم ماهنامه کارنامه، مهرماه 1379 منتشر شده است.

نقل مطالب با ذکر نشانی سایت مجاز است.